KranTech Sp. z o.o.
Liny stalowe i łańcuchy
Liny stalowe i łańcuchy
O firmie
Kontakt
Nowości
Promocje
Usługi
Referencje
Indeks norm EN/DIN
Indeks towarów A-Z
Mapa strony
OWS                   

                                       OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
                            REALIZOWANEJ PRZEZ KRANTECH  Sp. z o.o
.
              
                                        Postanowienia ogólne
                                                        § 1.

Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) spółki pod firmą KRANTECH Sp. z o.o.z  siedzibą w Szczecinie, ul. Struga 78

NIP 852-19-59-471, REGON 811063470 (zwaną dalej Sprzedającym) stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej
z Kupu
jącym, chyba że Strony uzgodnią specjalnie w odrębnej umowie.   

              
                                        Zakres obowiązywania
                                                        § 2.

Zakup produktów i usług w ramach oferty  jest równoznaczny z zaakceptowaniem  postanowień  niniejszego  OWS. Ustalone OWS
wiążą drugą stronę, jeżeli zostały doręczone przy zawarciu umowy ( art.384 § 1 KC)

                                                        § 3.

Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWS muszą być określone w umo-wie zawieranej odrębnie przez Sprzedającego  z Kupującym.


                                                Zamówienia
                                                        § 4.

1.Zamówienie wymaga formy pisemnej i podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Kupującego. W razie wątpliwości, podpisanie
zamówienia stanowi jednocześnie oświadczenie podpisującego, że jest on uprawniony do reprezentowania Kupującego.

2.Zamówienie złożone w formie elektronicznej uznaje się za wiarygodne jeśli pochodzi z serwera Zamawiającego. Zamówienia składane
faksem muszą pochodzić z wiarygodnego numeru urządzenia nadawczego.
                         

                                          Zawarcie umowy

                                                      § 5.

Umowę  sprzedaży uważa się za zawartą w momencie wysłania Kupującemu emailem, faxem lub pocztą potwierdzenia przyjęcia zamówienia .  


                                            Cena i płatności
                                                        § 6.

1. Ceny  towarów ustalane są według cennika Sprzedawcy.

2. Realizacja zamówień następuje wyłącznie na podstawie przesłanej kupującemu emailem, faxem oferty sprzedaży.

3. Podane w ofercie ceny są cenami netto wyrażone w PLN lub jako równowartość kwoty  €  wg formuły  EXW ( Incoterms 2000 ) .

4. Minimalna wartość zamówienia realizowana przez Spółką wynosi równowartość 100 € netto. W przypadku sprzedaży poniżej tej kwoty

Sprzedający może doliczyć koszty manipulacyjne równe wartości 20 €.
                                                                                             

                                                    § 7
Oferowane ceny nie obejmują  kosztów dodatkowych ( transport, opakowanie ). Koszt transportu  pokrywa  Zamawiający przy odbiorze,
chyba że strony postanowią w umowie inaczej.


                                                    § 8                    
W przypadku zamówienia realizowanego wg równowartości waluty  EUR ( €),  wartość towaru jest naliczona według aktualnego kursu  
„sprzedaży” w banku Sprzedającego jakim jest bank Nordea w dniu wystawienia faktury.

                                                    § 9
1.Wpłata należności lub zaliczek dokonywana jest na konto bankowe Sprzedającego  na podstawie faktury VAT lub VAT Pro Forma.

2. Wpłaty gotówkowe przyjmowane są tylko wyjątkowo.

                                Odstąpienie od umowy
                                                  § 10                         

1.Kupujący nie może od umowy odstąpić  ani uchylić się od jej wykonania bez zgody Sprzedającego. Zgoda Sprzedającego dla jej
ważności wymaga formy pisemnej.
2.Kupujący , który wcześniej dokonał wpłaty zaliczki może od umowy odstąpić w terminie 48 godzin po złożeniu zamówienia za zapłatą od-

stępnego w wysokości 10% wartości zamówienia, nie mniej jednak niż równowartości 50 €. Odstąpienie jest skuteczne tylko wtedy gdy
zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego (Art.396 KC).

 

                             Realizacja umowy, warunki dostawy
                                                § 11
1.Termin dostawy jest każdorazowo określony  w potwierdzeniu realizacji zamówienia.

2. Sprzedający zastrzega , że termin realizacji może ulec wyjątkowo  przedłużeniu na skutek działania siły wyższej lub innych okoliczności
niezależnych od Sprzedającego.

                                               § 12
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia  przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.  Jeżeli termin odbioru
ulegnie przedłużeniu z powodu okoliczności leżących po stronie prze
woźnika ryzyko opóźnionej dostawy przechodzi na Kupującego.
    

                                Zastrzeżenie prawa własności
                                               § 13
Wszystkie dostarczone w ramach umowy  towary do czasu uiszczenia całkowitej zapłaty za nie pozostają własnością Sprzedającego
                                               § 14
Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania odpowiednich towarów, nie wyłącza dochodzenia przez Sprzedającego
roszczeń z tytułu poniesionych strat i/lub utraconych korzyści.
                                              

                                           Zwrot towaru

                                                      § 15

1.Zwrotowi podlegać może tylko towar reklamowany w okresie gwaran-cji po uprzednim zgłoszeniu i przyjęciu reklamacji na piśmie.

2.Zwrot zakupionego  towaru jest ponadto możliwy jeśli strony zawarły wcześniej umowę tzw. „sprzedaży na próbę”.

3. Każdorazowo zwrot dostarczonego towaru może mieć miejsce tylko w szczególnych uzasadnionych przypadkach w terminie 3 dni od dnia
za zgodą Sprzedającego . Towar nie może posiadać cech używania, musi być w oryginalnym opakowaniu. Sprzedającemu przysługuje w tym
przypadku opłata manipulacyjna w wysokości do 10 % wartości brutto zwracanego towaru.

                                                Reklamacje
                                                        § 16
Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru po jego odbiorze. Stwierdzone wady należy zgłosić KRANTECH  pisemnie
w ciągu 3 dni od daty odbioru.
                                                        § 17
W przypadku stwierdzenia wad, użytkowanie towaru lub rozpoczęty montaż powinien być niezwłocznie wstrzymany. Niezastosowanie się do
tej dyspozycji powoduje utratę praw z tytułu gwarancji, a wszelkie szkody wynikłe z tego powodu obciążają Kupującego.

                                            Gwarancja jakości
                                                        § 18

Sprzedający  udziela na produkowane przez siebie wyroby  24 miesiące gwarancji jakości. Towary będące w odsprzedaży są objęte gwarancją
na szczególnych warunkach producenta.
                                                        § 19
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do Sprze-
dającego.
                                                        § 20
1.Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonanych  z własnej inicjatywy Kupującego lub osób trzecich.

2.Odpowiedzialność Sprzedawcy  z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli w okresie gwarancji dokonano naprawy lub wymiany części przez
nieupoważnione osoby trzecie bez zgody Sprzedawcy.
                                                        § 21
Gwarancja nie obejmuje wad powstałych skutkiem: niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania, nieprawidłowego
montażu przez Kupującego lub osoby trzecie; działania czynników zewnętrznych, jak np. chemicznych, elektrycznych itd. wbrew warunkom
określonym w Instrukcji Użytkowania, Warunkach Gwarancji i OWS.    
                                                                   
     Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań                    
                                                        § 22
Kupujący zobowiązany do zapłaty za towar w terminie określonym  w fakturze VAT. Faktura VAT pro forma jest oferta handlową i nie stanowi
faktury VAT w rozumieniu przepisów .
                                                        § 23
W przypadku zwłoki w terminie zapłaty KRANTECH zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości obliczonej
wg aktualnie obowiązującej stopy odsetek ustawowych naliczonych w odniesieniu do wartości niewykonanych zobowiązań.
                                                        § 24

Sprzedający  zastrzega  również  prawo wstrzymanie kolejnych dostaw do czasu należytego wykonania zobowiązań.
                                            

                                              Sprawy sporne
                                                        § 25
W przypadku powstawania sporów z tytułu wykonywania umowy sprzedaży, których strony nie będą w stanie załatwić polubownie, będą  roz-
strzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy KRANTECH.

                                                Obowiązywanie
                                                        § 26
1. Niniejsze OWS podlegają publikacji na stronie internetowej KRAN-TECH oraz składanych ofertach i wystawianych  fakturach .
2. Warunki obowiązują od 01.stycznia 2012  r.

 

                        
UWAGA: spółka KranTech  zastrzega sobie prawo do odmowy odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość informacji dostarczonych na stronie internetowej. Odpowiedzialność roszczenia dotyczące szkód spowodowanych przez użycie wszelkich informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji, które są niekompletne lub nieprawidłowe, będą zatem odrzucone. Wszystkie oferty nie są wiążące i bez zobowiązań. Części stron lub pełna publikacja zawierająca wszystkie oferty, informacje mogą zostać rozszerzone, zmienione lub częściowo lub całkowicie usunięte przez Spółkę bez odrębnego powiadomienia.

ATTENTION:
The company KranTech reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided of internet page. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect,will therefore be rejected. All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the company without separate announcement.


 
HomeLiny stalowe Casar Diepa i StandardoweArchitektura linowa Liny i osprzęt nierdzewny Liny czarne Łańcuchy do: zawiesi, wciągarek, pomp,boi, kotwiczne Podnośniki Wciągniki Wciągarki anty- eksplozyjneZawiesia wężowe pasowe linowe łańcuchoweHaki dźwigowe Ogniwa Szakle Green PinUchwyty do papieru, do blach, wózki do wciągarekNapinacze Kausze Tuleje Zaciski Śruby rzymskieNapinacze łańcuchowe Pasy, Ogniwa spawane, wkręcaneZblocza dźwigowe Rolki linoweHydraulika Pończochy kablowe Rolki transportowe